algemene voorwaarden

van 'Breeuwsma Coaching', gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53289684.

1. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de coachingstrajecten, workshops en trainingen aangeboden door Breeuwsma Coaching te Nieuwegein. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2. Deelname

Deelname aan één van de voornoemde activiteiten van 'Breeuwsma Coaching' start na een gratis intakegesprek door 'Breeuwsma Coaching met de cliënt. Tijdens dit gesprek worden inhoud en zonodig aanpak of duur van de activiteit overeengekomen. Aanpassingen hiervan geschieden altijd in overleg met de cliënt.

3. Vertrouwelijkheid

De door de cliënt aan 'Breeuwsma Coaching' verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan 'Breeuwsma Coaching' wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.

4. Annulering door de cliënt

a. sessie

Een consult kan minstens 24 uur voordat het zou plaatsvinden kosteloos worden geannuleerd. Binnen de termijn van 24 uur wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

b. traject

Een traject kan minimaal twee weken voor de in de offerte vermelde aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Wordt het traject binnen twee weken voor de aanvangsdatum geannuleerd, dan is de overeengekomen prijs verschuldigd.

c. workshop/training

Een workshop/training kan minimaal twee weken voor de in de offerte vermelde aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Wordt de workshop/training binnen twee weken voor de aanvangsdatum geannuleerd, dan is de overeengekomen prijs verschuldigd.

5. Annulering door 'Breeuwsma Coaching'

'Breeuwsma Coaching' behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult te wijzigen, dan wel, in overleg met de cliënt, het consult door een ander daartoe gekwalificeerd persoon te laten uitvoeren.

6. Aansprakelijkheid en garantiebeperking

a. Aansprakelijkheid

'Breeuwsma Coaching' aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de coachingssessies. 'Breeuwsma Coaching' aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

b. Garantiebeperking

'Breeuwsma Coaching' zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die 'Breeuwsma Coaching' met de opdracht aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

7. Prijzen en tarieven

Particuliere tarieven zijn incl. BTW, zakelijke tarieven zijn exclusief 21% BTW. Reistijd en reiskosten zijn alleen aan de orde als de sessies niet in de praktijkruimte in Nieuwegein kunnen plaatsvinden. Voor reiskosten wordt € 0,36 per kilometer, gemeten vanaf Nieuwegein, in rekening gebracht. Reistijd wordt in overleg afgesproken.

8. Betalingsvoorwaarden

Bij het eerste contact of bij het intakegesprek wordt de cliënt op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van 'Breeuwsma Coaching'. Tevens wordt in dit gesprek de betalingswijze vastgesteld.

Facturering vindt plaats daags na de gehouden sessie en betalingen dienen binnen twee weken na factuurdatum betaald te zijn via rekeningnummer 70.79.46.123 van de SNS Bank t.n.v. C.M.M. Breeuwsma. Contante betaling mag ook. Hierbij wordt een betalingsbewijs verstrekt.

Voor zover 'Breeuwsma Coaching' verplicht wordt omzetbelasting in rekening te brengen, komt deze ten laste van de cliënt. Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de cliënt. Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

9. Registratie

De eigenaar van 'Breeuwsma Coaching', mw. C.M.M. Breeuwsma, onderschrijft de ethische code die door de Academie voor Coaching (www.academievoorcoaching.nl) wordt gehanteerd. Deze is opgesteld door de NOBCO (Nederlandse orde voor Beroepscoaches).

10. Geschillen

Indien er uit deze algemene voorwaarden geschillen voortvloeien, streeft 'Breeuwsma Coaching' ernaar deze in eerste instantie in onderling overleg met de cliënt op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet tot resultaat leiden, dan worden de geschillen aan de Nederlandse rechter voorgelegd. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Nieuwegein, 15 augustus 2011